หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : แจ้งรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการแก้ไขปัญหาและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ออกหนังสือ : 29 พฤศจิกายน 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 11441
หนังสือนำส่ง : 1575011055.PDF [ขนาดไฟล์:230.85 KB] (ดาวน์โหลด : 29 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว6875 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
[ขนาดไฟล์ : 152.82 KB] [ดาวน์โหลด : 57 ครั้ง]
แบบรายงานความก้าวหน้าตามโครงการฯ
[ขนาดไฟล์ : 124.69 KB] [ดาวน์โหลด : 51 ครั้ง]