หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การเพิ่มเติมทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล
วันที่ออกหนังสือ : 26 พฤศจิกายน 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.5/ว 11341
หนังสือนำส่ง : 1574916039.pdf [ขนาดไฟล์:217.87 KB] (ดาวน์โหลด : 58 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือ สำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013/ว 18 ลงวันที่ 26 กันยายน 2562
[ขนาดไฟล์ : 3.82 MB] [ดาวน์โหลด : 87 ครั้ง]