หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลจากการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร สมัยรัฐบาลนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุกต์ จันทร์โอชา
วันที่ออกหนังสือ : 30 ตุลาคม 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 10501
หนังสือนำส่ง : 1572425353.PDF [ขนาดไฟล์:510.25 KB] (ดาวน์โหลด : 112 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 6072 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2562
รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลจากการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร สมัยรัฐบาลนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุกต์ จันทร์โอชา