หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ออกหนังสือ : 28 ตุลาคม 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 10456
หนังสือนำส่ง : 1572420530.PDF [ขนาดไฟล์:590.89 KB] (ดาวน์โหลด : 48 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0205.2/ว6147 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562
[ขนาดไฟล์ : 1.33 MB] [ดาวน์โหลด : 57 ครั้ง]
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ (ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย)
[ขนาดไฟล์ : 1.50 MB] [ดาวน์โหลด : 55 ครั้ง]