หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : สรุปผลการประชุมชี้แจงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและชาวสวนปาล์มน้ำมัน
วันที่ออกหนังสือ : 30 ตุลาคม 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 10503
หนังสือนำส่ง : 1572419589.pdf [ขนาดไฟล์:5.99 MB] (ดาวน์โหลด : 46 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ไม่มีสิ่งที่ส่งมาด้วย