หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่ออกหนังสือ : 8 พฤศจิกายน 2562
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 10766
หนังสือนำส่ง : 1573196126.PDF [ขนาดไฟล์:525.21 KB] (ดาวน์โหลด : 62 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.2/ว 6427 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2562
[ขนาดไฟล์ : 854.65 KB] [ดาวน์โหลด : 78 ครั้ง]
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการใช้จ่ายงบประมาณฯ
[ขนาดไฟล์ : 5.49 MB] [ดาวน์โหลด : 80 ครั้ง]
แบบฟอร์มเสนอโครงการ
[ขนาดไฟล์ : 771.92 KB] [ดาวน์โหลด : 69 ครั้ง]