หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
วันที่ออกหนังสือ : 12 ตุลาคม 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.5/ว 11132
หนังสือนำส่ง : 1539331642.pdf [ขนาดไฟล์:255.88 KB] (ดาวน์โหลด : 71 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ สำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๔.๒/ว คพร. ๑ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑
[ขนาดไฟล์ : 4.46 MB] [ดาวน์โหลด : 54 ครั้ง]