หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : ขอความร่วมมือในการดูแลและอนุรักษ์รักษาคลอง
วันที่ออกหนังสือ : 5 ตุลาคม 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 10918
หนังสือนำส่ง : 1539144904.pdf [ขนาดไฟล์:1.01 MB] (ดาวน์โหลด : 29 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๑.๙/ว ๕๕๒๘ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ [ขนาดไฟล์:5.61 MB]