หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : เชิญประชุม คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดยะลา (ก.บ.จ.ยล.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
วันที่ออกหนังสือ : 14 กันยายน 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 10259 10260
หนังสือนำส่ง : 1536914170.zip [ขนาดไฟล์:994.02 KB] (ดาวน์โหลด : 122 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำหรับเลขที่หนังสือ ยล 0017.2/ 10259 [ขนาดไฟล์:1.05 MB]
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำหรับเลขที่หนังสือ ยล 0017.2/ 10260 [ขนาดไฟล์:1.26 MB]