รายละเอียดหนังสือราชการ
ทั่วไป
วันที่ออกหนังสือ : 5 กรกฏาคม 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.3/ว 6850
เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ออกประกาศรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ : 1530773985.PDF [ขนาดไฟล์:900.08 KB]
ประเภทไฟล์ :
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว ๓๓๔๓ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ และประกาศกองบัญชาการทหารมหาดเล็กวัลลภรักษาพระองค์ฯ [ขนาดไฟล์: 4.44 MB]