หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : กำหนดวันหยุดราชการเนื่องในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ)
วันที่ออกหนังสือ : 14 มิถุนายน 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.3/ว 6117
หนังสือนำส่ง : 1528950540.PDF [ขนาดไฟล์:658.02 KB] (ดาวน์โหลด : 117 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ประกาศจังหวัดยะลา
[ขนาดไฟล์ : 331.90 KB] [ดาวน์โหลด : 49 ครั้ง]