รายละเอียดหนังสือราชการ
ทั่วไป
วันที่ออกหนังสือ : 14 มิถุนายน 2561
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.3/ว 6117
เรื่อง : กำหนดวันหยุดราชการเนื่องในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ)
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ : 1528950540.PDF [ขนาดไฟล์:658.02 KB]
ประเภทไฟล์ :
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ประกาศจังหวัดยะลา [ขนาดไฟล์: 331.90 KB]