หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การดำเนินการตามตัวชี้วัด "การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด" ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่ออกหนังสือ : 29 กรกฏาคม 2563
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 7980
หนังสือนำส่ง : 1596160473.pdf [ขนาดไฟล์:490.74 KB] (ดาวน์โหลด : 45 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คู่มือการใช้งานระบบการรายงานตามตัวชี้วัดฯ
[ขนาดไฟล์ : 4.13 MB] [ดาวน์โหลด : 21 ครั้ง]
รายละเอียดการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดฯ
[ขนาดไฟล์ : 310.32 KB] [ดาวน์โหลด : 16 ครั้ง]
บัญชีรายชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบการรายงานข้อมูลตัวชี้วัด
[ขนาดไฟล์ : 38.11 KB] [ดาวน์โหลด : 18 ครั้ง]