หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2565
วันที่ออกหนังสือ : 29 กรกฏาคม 2563
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 7978
หนังสือนำส่ง : 1596084191.pdf [ขนาดไฟล์:1.90 MB] (ดาวน์โหลด : 52 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
[ขนาดไฟล์ : 1.00 MB] [ดาวน์โหลด : 38 ครั้ง]
แบบตอบรับการประชุม
[ขนาดไฟล์ : 796.94 KB] [ดาวน์โหลด : 43 ครั้ง]