หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดยะลา
วันที่ออกหนังสือ : 29 กรกฏาคม 2563
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 8026
หนังสือนำส่ง : 1596016176.PDF [ขนาดไฟล์:1.54 MB] (ดาวน์โหลด : 45 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาคำสั่งจังหวัดยะลา ที่ 3816/2563 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563
[ขนาดไฟล์ : 1.92 MB] [ดาวน์โหลด : 49 ครั้ง]