หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจังหวัด
วันที่ออกหนังสือ : 29 กรกฏาคม 2563
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 7959
หนังสือนำส่ง : 1595997647.PDF [ขนาดไฟล์:1.01 MB] (ดาวน์โหลด : 46 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563