หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การจัดทำคำขอเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ออกหนังสือ : 24 กรกฏาคม 2563
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 7931
หนังสือนำส่ง : 1595995897.pdf [ขนาดไฟล์:341.40 KB] (ดาวน์โหลด : 53 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 4309 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563
[ขนาดไฟล์ : 1.98 MB] [ดาวน์โหลด : 26 ครั้ง]