หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ
วันที่ออกหนังสือ : 29 กรกฏาคม 2563
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 7975
หนังสือนำส่ง : 1596006988.PDF [ขนาดไฟล์:1.78 MB] (ดาวน์โหลด : 49 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/ว 4194 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563
[ขนาดไฟล์ : 1.75 MB] [ดาวน์โหลด : 50 ครั้ง]
แบบรายงานผลการจัดประชุมสัมมนาและการใช้จ่ายงบประมาณฯ
[ขนาดไฟล์ : 14.97 KB] [ดาวน์โหลด : 47 ครั้ง]