หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจังหวัด
วันที่ออกหนังสือ : 29 มิถุนายน 2563
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 7078
หนังสือนำส่ง : 1593416037.PDF [ขนาดไฟล์:1.09 MB] (ดาวน์โหลด : 50 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563