หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมิถุนายน 2563
วันที่ออกหนังสือ : 29 มิถุนายน 2563
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 7019
หนังสือนำส่ง : 1593401263.PDF [ขนาดไฟล์:1.59 MB] (ดาวน์โหลด : 50 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ประเด็นการตรวจราชการฯ
[ขนาดไฟล์ : 5.25 MB] [ดาวน์โหลด : 36 ครั้ง]
แบบตรวจติดตามผลการดำเนินงาตามประเด็นการตรวจราชการฯ
[ขนาดไฟล์ : 415.75 KB] [ดาวน์โหลด : 33 ครั้ง]