หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจังหวัด
วันที่ออกหนังสือ : 24 มิถุนายน 2563
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 6964
หนังสือนำส่ง : 1593156084.pdf [ขนาดไฟล์:328.56 KB] (ดาวน์โหลด : 35 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563