หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การขอขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้(ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2563)
วันที่ออกหนังสือ : 30 มิถุนายน 2563
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 7093
หนังสือนำส่ง : 1593485258.PDF [ขนาดไฟล์:679.88 KB] (ดาวน์โหลด : 70 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0503/ว (ล) 18353 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563
[ขนาดไฟล์ : 1.75 MB] [ดาวน์โหลด : 100 ครั้ง]
สำเนาประกาศฯ
[ขนาดไฟล์ : 2.04 MB] [ดาวน์โหลด : 83 ครั้ง]