หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : เครื่องมือสำรวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคคลากรภาครัฐด้วยตนเอง (Digital Government Skill Self - Assessment
วันที่ออกหนังสือ : 23 มิถุนายน 2563
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.5/ว 6910
หนังสือนำส่ง : 1592903673.pdf [ขนาดไฟล์:336.65 KB] (ดาวน์โหลด : 95 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.4/42 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563
[ขนาดไฟล์ : 1.35 MB] [ดาวน์โหลด : 223 ครั้ง]