หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : ขอความเคราะห์เผยแพร่สื่อรณค์ป้องกันเชื้อโควิด-19 และขอข้อมูลผู้ประสานงานของหน่วยงาน
วันที่ออกหนังสือ : 19 มิถุนายน 2563
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 6837
หนังสือนำส่ง : 1592559984.PDF [ขนาดไฟล์:739.30 KB] (ดาวน์โหลด : 114 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0230/ว 3316 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563
[ขนาดไฟล์ : 3.89 MB] [ดาวน์โหลด : 171 ครั้ง]