หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำทั่วประเทศให้เกิดผลสำเร็จอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
วันที่ออกหนังสือ : 19 มิถุนายน 2563
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 6839
หนังสือนำส่ง : 1592559365.PDF [ขนาดไฟล์:714.94 KB] (ดาวน์โหลด : 65 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.5/ว 3102 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
[ขนาดไฟล์ : 1.68 MB] [ดาวน์โหลด : 76 ครั้ง]