หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การบริหารจัดการทรัพย์สินของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดยะลา
วันที่ออกหนังสือ : 20 พฤษภาคม 2563
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 5881
หนังสือนำส่ง : 1590045207.pdf [ขนาดไฟล์:434.68 KB] (ดาวน์โหลด : 36 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
แบบฟอร์มรายงานการตรวจสอบทรัพย์สินฯ
[ขนาดไฟล์ : 22.60 KB] [ดาวน์โหลด : 30 ครั้ง]