หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 จังหวัดยะลา
วันที่ออกหนังสือ : 20 พฤษภาคม 2563
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 5880
หนังสือนำส่ง : 1590044987.pdf [ขนาดไฟล์:332.10 KB] (ดาวน์โหลด : 43 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - 2
[ขนาดไฟล์ : 15.07 KB] [ดาวน์โหลด : 35 ครั้ง]