หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : เชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 จังหวัดยะลา
วันที่ออกหนังสือ : 20 พฤษภาคม 2563
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 5879
หนังสือนำส่ง : 1590044887.pdf [ขนาดไฟล์:424.01 KB] (ดาวน์โหลด : 55 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ร่างระเบียบวาระการประชุม
[ขนาดไฟล์ : 140.66 KB] [ดาวน์โหลด : 24 ครั้ง]