หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดยะลา (ก.บ.จ. ยล.) ครั้งที่ 2/2563
วันที่ออกหนังสือ : 20 พฤษภาคม 2563
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 5878
หนังสือนำส่ง : 1590044808.pdf [ขนาดไฟล์:462.98 KB] (ดาวน์โหลด : 61 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ร่างระเบียบวาระการประชุม
[ขนาดไฟล์ : 140.29 KB] [ดาวน์โหลด : 58 ครั้ง]
แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม / ใบสำคัญ
[ขนาดไฟล์ : 30.19 KB] [ดาวน์โหลด : 68 ครั้ง]