หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่ออกหนังสือ : 21 พฤษภาคม 2563
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.5/ว 5907
หนังสือนำส่ง : 1590045496.pdf [ขนาดไฟล์:239.82 KB] (ดาวน์โหลด : 72 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาประกาศจังหวัดยะลา ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
[ขนาดไฟล์ : 515.85 KB] [ดาวน์โหลด : 58 ครั้ง]
สำเนาประกาศจังหวัดยะลา ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
[ขนาดไฟล์ : 709.84 KB] [ดาวน์โหลด : 34 ครั้ง]