หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจังหวัด
วันที่ออกหนังสือ : 18 พฤษภาคม 2563
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 5765
หนังสือนำส่ง : 1589862296.PDF [ขนาดไฟล์:1.11 MB] (ดาวน์โหลด : 56 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563