หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : กำหนดวันหยุดราชการเนื่องในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ)
วันที่ออกหนังสือ : 18 พฤษภาคม 2563
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.3/ว 5792
หนังสือนำส่ง : 1589786754.PDF [ขนาดไฟล์:542.93 KB] (ดาวน์โหลด : 110 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ประกาศจังหวัดยะลา
[ขนาดไฟล์ : 408.94 KB] [ดาวน์โหลด : 151 ครั้ง]