หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : สรุปข้อสั่งการในการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ณ ทำเนียบรัฐบาล
วันที่ออกหนังสือ : 7 เมษายน 2563
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 3882
หนังสือนำส่ง : 1586240983.PDF [ขนาดไฟล์:378.41 KB] (ดาวน์โหลด : 70 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0230/ว 1988 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563
[ขนาดไฟล์ : 1.13 MB] [ดาวน์โหลด : 123 ครั้ง]
บัญชีมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบตามข้อสั่งการฯ
[ขนาดไฟล์ : 916.04 KB] [ดาวน์โหลด : 102 ครั้ง]