หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2)
วันที่ออกหนังสือ : 4 เมษายน 2563
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 3832
หนังสือนำส่ง : 1586235984.pdf [ขนาดไฟล์:1.17 MB] (ดาวน์โหลด : 487 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ไม่มีสิ่งที่ส่งมาด้วย