หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : เชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 จังหวัดยะลา
วันที่ออกหนังสือ : 3 เมษายน 2563
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 3851
หนังสือนำส่ง : 1585905294.pdf [ขนาดไฟล์:276.31 KB] (ดาวน์โหลด : 58 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ร่างระเบียบวาระการประชุม
[ขนาดไฟล์ : 14.56 KB] [ดาวน์โหลด : 36 ครั้ง]