หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์รวบรวมแผนงานโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง (เพิ่มเติม)
วันที่ออกหนังสือ : 7 เมษายน 2563
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 3970
หนังสือนำส่ง : 1586252582.pdf [ขนาดไฟล์:612.31 KB] (ดาวน์โหลด : 66 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ไม่มีสิ่งที่ส่งมาด้วย