หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจังหวัด
วันที่ออกหนังสือ : 7 เมษายน 2563
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 3968
หนังสือนำส่ง : 1586249442.PDF [ขนาดไฟล์:541.24 KB] (ดาวน์โหลด : 75 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563