หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัด (ก.บ.จ.ยล.) ครั้งที่ 1/ 2563
วันที่ออกหนังสือ : 3 เมษายน 2563
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 3852
หนังสือนำส่ง : 1585905053.pdf [ขนาดไฟล์:456.46 KB] (ดาวน์โหลด : 64 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ร่างระเบียบวาระการประชุม
[ขนาดไฟล์ : 14.56 KB] [ดาวน์โหลด : 59 ครั้ง]
แบบตอบรับเข้าประชุม
[ขนาดไฟล์ : 24.13 KB] [ดาวน์โหลด : 34 ครั้ง]
ใบสำคัญรับเงิน
[ขนาดไฟล์ : 36.50 KB] [ดาวน์โหลด : 30 ครั้ง]