หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 จังหวัดยะลา
วันที่ออกหนังสือ : 3 เมษายน 2563
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 3850
หนังสือนำส่ง : 1585904876.pdf [ขนาดไฟล์:208.09 KB] (ดาวน์โหลด : 32 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
แบบฟอร์มการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ/งบประมาณ
[ขนาดไฟล์ : 11.38 KB] [ดาวน์โหลด : 37 ครั้ง]