หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
เรื่อง : การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)
วันที่ออกหนังสือ : 31 มีนาคม 2563
เลขที่หนังสือ : ยล 0017.2/ว 3672
หนังสือนำส่ง : 1585897553.PDF [ขนาดไฟล์:900.04 KB] (ดาวน์โหลด : 56 ครั้ง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนาหนังสือ สำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1200/ว 3 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563
[ขนาดไฟล์ : 3.01 MB] [ดาวน์โหลด : 96 ครั้ง]