หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
หนังสือเวียนลำดับที่: 61 - 70 จากข้อมูลทั้งหมด: 879 รายการ
ชั้นความเร็ว เรื่อง วัน/เดือน/ปี
ด่วนที่สุด
ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนเมษายน 2563 17 เม.ย. 2563
ด่วนที่สุด
การขออนุญาตเข้า - ออก ข้ามเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา 16 เม.ย. 2563
ด่วนที่สุด
การปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 16 เม.ย. 2563
ด่วนที่สุด
ปรับระยะเวลาการจัดส่งแผนงานโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง (เพิ่มเติม) 15 เม.ย. 2563
ด่วนที่สุด
การติดตามผลการดำเนินงานตามประเด็นตรวจราชการประจำเดือนมีนาคม 2563 15 เม.ย. 2563
ด่วนที่สุด
การประชุมศูนย์ปฏิบัติการสภาวะฉุกเฉินกรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดยะลา 15 เม.ย. 2563
ทั่วไป
ขอความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำโดยเฉพาะช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน 13 เม.ย. 2563
ด่วนที่สุด
ประชาสัมพันธ์โครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลฯ และการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 13 เม.ย. 2563
ด่วนที่สุด
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาและคัดเลือกข้อเสนอโครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนฯ 13 เม.ย. 2563
ด่วนที่สุด
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3) 13 เม.ย. 2563
‹‹...5678910...››