หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
หนังสือเวียนลำดับที่: 51 - 60 จากข้อมูลทั้งหมด: 894 รายการ
ชั้นความเร็ว เรื่อง วัน/เดือน/ปี
ทั่วไป
ขอรับการสนับสนุนการสั่งชื้อผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที.ไทย-เดนมาร์ค เพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชนในช่วงสถานการณ์โรคระบาดไวรัส COVID-19 30 เม.ย. 2563
ทั่วไป
แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติการฉุกเฉินของหน่วยงานปฏิบัติการฉุกเฉินในช่วงการห้ามออกนอกเคหสถาน 30 เม.ย. 2563
ด่วนที่สุด
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดยะลา 30 เม.ย. 2563
ด่วนที่สุด
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ครั้งที่ 1/2563 28 เม.ย. 2563
ด่วนที่สุด
การปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3) 28 เม.ย. 2563
ด่วนที่สุด
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 28 เม.ย. 2563
ทั่วไป
ขอเชิญให้ร่วมใช้ Application SafeT Thailand 27 เม.ย. 2563
ทั่วไป
กำหนดให้การบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นวาระแห่งชาติ 27 เม.ย. 2563
ทั่วไป
สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจังหวัด 27 เม.ย. 2563
ด่วนที่สุด
ขอทราบข้อมูลการปฏิบัติตามนโยบายขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ที่ตื้นเขิน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยหรือภัยแล้ง "ขุดดินแลกน้ำ" 24 เม.ย. 2563
‹‹...456789...››