หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
หนังสือเวียนลำดับที่: 41 - 50 จากข้อมูลทั้งหมด: 879 รายการ
ชั้นความเร็ว เรื่อง วัน/เดือน/ปี
ด่วนที่สุด
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 28 เม.ย. 2563
ทั่วไป
ขอเชิญให้ร่วมใช้ Application SafeT Thailand 27 เม.ย. 2563
ทั่วไป
กำหนดให้การบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นวาระแห่งชาติ 27 เม.ย. 2563
ทั่วไป
สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจังหวัด 27 เม.ย. 2563
ด่วนที่สุด
ขอทราบข้อมูลการปฏิบัติตามนโยบายขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ที่ตื้นเขิน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยหรือภัยแล้ง "ขุดดินแลกน้ำ" 24 เม.ย. 2563
ทั่วไป
การคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว ณ ด่านพรมแดนทางบก 24 เม.ย. 2563
ทั่วไป
การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 24 เม.ย. 2563
ทั่วไป
การขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา 23 เม.ย. 2563
ด่วนที่สุด
มาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต (รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)) 23 เม.ย. 2563
ด่วนที่สุด
แนวทางปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน 23 เม.ย. 2563
‹‹...345678...››