หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
หนังสือเวียนลำดับที่: 31 - 40 จากข้อมูลทั้งหมด: 879 รายการ
ชั้นความเร็ว เรื่อง วัน/เดือน/ปี
ด่วนที่สุด
ประชาชนจากจังหวัดภูเก็ตขอเดินทางกลับภูมิลำเนา 3 พ.ค. 2563
ทั่วไป
แจ้งหลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงและผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงที่จัดโดยส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นที่ ก.พ. รับรอง 1 พ.ค. 2563
ด่วนที่สุด
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล 1 พ.ค. 2563
ด่วนที่สุด
การเดินทางมาปฏิบัติราชการจังหวัดยะลา ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี) 30 เม.ย. 2563
ทั่วไป
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงปบระมาณ พ.ศ. 2563 30 เม.ย. 2563
ทั่วไป
ขอรับการสนับสนุนการสั่งชื้อผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที.ไทย-เดนมาร์ค เพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชนในช่วงสถานการณ์โรคระบาดไวรัส COVID-19 30 เม.ย. 2563
ทั่วไป
แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติการฉุกเฉินของหน่วยงานปฏิบัติการฉุกเฉินในช่วงการห้ามออกนอกเคหสถาน 30 เม.ย. 2563
ด่วนที่สุด
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดยะลา 30 เม.ย. 2563
ด่วนที่สุด
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ครั้งที่ 1/2563 28 เม.ย. 2563
ด่วนที่สุด
การปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3) 28 เม.ย. 2563
‹‹...234567...››