หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
หนังสือเวียนลำดับที่: 11 - 20 จากข้อมูลทั้งหมด: 894 รายการ
ชั้นความเร็ว เรื่อง วัน/เดือน/ปี
ด่วนที่สุด
ขอเชิญประชุมรับฟังแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 27 พ.ค. 2563
ด่วนที่สุด
ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3/2563 26 พ.ค. 2563
ทั่วไป
ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 26 พ.ค. 2563
ทั่วไป
สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจังหวัด 26 พ.ค. 2563
ทั่วไป
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ 26 พ.ค. 2563
ด่วนที่สุด
มาตรการการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 ในปีการศึกษา 2563 24 พ.ค. 2563
ด่วนที่สุด
แนวทางการปฏิบัติเพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสต์ศาสนิกชนคาทอลิก 24 พ.ค. 2563
ทั่วไป
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 21 พ.ค. 2563
ด่วนที่สุด
การบริหารจัดการทรัพย์สินของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดยะลา 21 พ.ค. 2563
ด่วนที่สุด
การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 จังหวัดยะลา 21 พ.ค. 2563
‹‹123456...››