หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
หนังสือเวียนลำดับที่: 1 - 10 จากข้อมูลทั้งหมด: 452 รายการ
ชั้นความเร็ว เรื่อง วัน/เดือน/ปี
ทั่วไป
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 18 ก.พ. 2562
ทั่วไป
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบ ค่าทดแทน และการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการ เนื่องในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อย ของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 18 ก.พ. 2562
ทั่วไป
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 18 ก.พ. 2562
ด่วนที่สุด
การแก้ไขปัญหาการเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตรเพื่อลดภาวะโลกร้อนและปัญหามลพิษทางอากาศ 18 ก.พ. 2562
ทั่วไป
หลักเกณฑ์ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการกระทรวงมหาดไทย (เพิ่มเติม) 6 ก.พ. 2562
ด่วนที่สุด
สรุปการประชุมชี้แจงเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ของกระทรวงมหาดไทย 4 ก.พ. 2562
ด่วนที่สุด
แจ้งใบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2562 จังหวัดยะลา (งบประมาณจังหวัด) 4 ก.พ. 2562
ทั่วไป
ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก 1 ก.พ. 2562
ด่วนที่สุด
การกำหนดวันหยุดราชการเนื่องในวันตรุษจีน พ.ศ. ๒๕๖๒ 1 ก.พ. 2562
ด่วนที่สุด
เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดยะลา (ก.บ.จ. ยล.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 1 ก.พ. 2562
123456...››