หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
หนังสือเวียนลำดับที่: 1 - 10 จากข้อมูลทั้งหมด: 559 รายการ
ชั้นความเร็ว เรื่อง วัน/เดือน/ปี
ทั่วไป
ประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)) 25 มิ.ย. 2562
ด่วนที่สุด
รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาสที่ 2) 25 มิ.ย. 2562
ทั่วไป
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ียนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 24 มิ.ย. 2562
ทั่วไป
การส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี 100 เพื่อบรรเทาปัญหาให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน 18 มิ.ย. 2562
ด่วนที่สุด
ภาพรวมวันหยุดราชการประจำปีและการกำหนดวันหยุดให้วันที่ 4 พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล 18 มิ.ย. 2562
ด่วนที่สุด
การจำหน่ายเสื้อ "THAI FIGHT เบตง" จังหวัดยะลา 2562 18 มิ.ย. 2562
ทั่วไป
การแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนารองรับการเปิดใช้ท่าอากาศยานเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 17 มิ.ย. 2562
ทั่วไป
ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 6/2562 15 มิ.ย. 2562
ด่วนที่สุด
ขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน 13 มิ.ย. 2562
ด่วนที่สุด
เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดยะลา (ก.บ.จ. ยล.) ครั้งที่ 3/2562) 13 มิ.ย. 2562
123456...››