หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
หนังสือเวียนลำดับที่: 1 - 10 จากข้อมูลทั้งหมด: 928 รายการ
ชั้นความเร็ว เรื่อง วัน/เดือน/ปี
ทั่วไป
การประกาศใช้แนวทางปฏิบัติสำหรับการคำนวณมูลค่าของโครงการร่วมลงทุน 13 ก.ค. 2563
ด่วนที่สุด
การจัดทำแผนธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Management : BCP) 13 ก.ค. 2563
ทั่วไป
ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินแาร "รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติกู้ภัยโควิด 19" 9 ก.ค. 2563
ทั่วไป
ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2563 9 ก.ค. 2563
ทั่วไป
ขยายระยะเวลาการรับสมัครโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563 9 ก.ค. 2563
ด่วนที่สุด
การประชุมชักช้อมเพื่อเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขั้นกรรมาธิการ 8 ก.ค. 2563
ทั่วไป
สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจังหวัด 8 ก.ค. 2563
ด่วนที่สุด
การขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานก่อสร้าง ตามแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 8 ก.ค. 2563
ทั่วไป
ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 บี เพื่อทำเหมืองแร่ของบริษัท ศิลาอุตสาหรกรรมจำกัดที่จังหวัดยะลา 3 ก.ค. 2563
ด่วนที่สุด
ข้อมูลหัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัดยะลาที่จะต้องพ้นจากราชการเพราะอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ (ครบเกษียณอายุ) ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 3 ก.ค. 2563
123456...››