หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
หนังสือเวียนลำดับที่: 1 - 10 จากข้อมูลทั้งหมด: 894 รายการ
ชั้นความเร็ว เรื่อง วัน/เดือน/ปี
ด่วนที่สุด
เชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 2 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด
เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดยะลา (ก.บ.จ. ยล.) 2 มิ.ย. 2563
ด่วนที่สุด
การพิจารณาจัดทำและเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 29 พ.ค. 2563
ด่วนที่สุด
ประกาศนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 จำนวน 4 ฉบับ 29 พ.ค. 2563
ทั่วไป
สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจังหวัด 29 พ.ค. 2563
ด่วนที่สุด
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 28 พ.ค. 2563
ด่วนที่สุด
การทบทวนและปรับปรุงแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan - BCP)) 28 พ.ค. 2563
ด่วนที่สุด
ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 บี เพื่อทำเหมืองแร่ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนบดีศิลาที่จังหวัดยะลา 27 พ.ค. 2563
ด่วนที่สุด
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2562 27 พ.ค. 2563
ด่วนที่สุด
การจัดทำและเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 27 พ.ค. 2563
123456...››