หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
หนังสือเวียนลำดับที่: 1 - 10 จากข้อมูลทั้งหมด: 506 รายการ
ชั้นความเร็ว เรื่อง วัน/เดือน/ปี
ด่วนที่สุด
การเลื่อนเงินเดือนประจำปีเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 22 เม.ย. 2562
ด่วนที่สุด
การประเมินข้าราชการพลเรือนประเภทบริหารระดับสูง 22 เม.ย. 2562
ทั่วไป
การดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 22 เม.ย. 2562
ด่วนที่สุด
การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 22 เม.ย. 2562
ทั่วไป
ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 19 เม.ย. 2562
ด่วนที่สุด
การจัดงานพิธี "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" 18 เม.ย. 2562
ด่วนที่สุด
สรุปผลการประชุมข้อราชการพร้อมมอบนโยบายให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด 17 เม.ย. 2562
ด่วนที่สุด
การกำหนดด่านนำเข้ามันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง 17 เม.ย. 2562
ด่วนที่สุด
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดยะลาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 11 เม.ย. 2562
ด่วนที่สุด
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานจัดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ครั้งที่ ๕๗ ประจำปี ๒๕๖๒ 11 เม.ย. 2562
123456...››