หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
หนังสือเวียนลำดับที่: 1 - 10 จากข้อมูลทั้งหมด: 677 รายการ
ชั้นความเร็ว เรื่อง วัน/เดือน/ปี
ด่วนที่สุด
เชิญร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ 6 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด
การจัดกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสร็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 6 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด
การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดยะลา ฉบับทบทวน และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2564 5 ธ.ค. 2562
ทั่วไป
การแต่งตั้งโฆษก รองโฆษก และผู้ช่วยโฆษกกระทรวงมหาดไทย 3 ธ.ค. 2562
ทั่วไป
แบบฟอร์ม สำหรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี 3 ธ.ค. 2562
ทั่วไป
การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด 2 ธ.ค. 2562
ทั่วไป
ขอเชิญประชุมชี้แจงนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 2 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2563 - 2565) 2 ธ.ค. 2562
ทั่วไป
การพิจารณาการประกาศพื้นที่ปราฎเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 2 ธ.ค. 2562
ด่วนที่สุด
ขอความอนุเคราะห์จัดส่งแผนการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 29 พ.ย. 2562
123456...››