Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   

จังหวัดยะลา แหล่งท่องเที่ยว สินค้าพื้นเมือง ผู้บริหารจังหวัด เว็บบอร์ด แผนผังเว็บไซต์
 
             
ตราสัญลักษณ์ ๘๔ พรรษา
เฉลิมฉลอง ๘๐ พรรษา
 

ข่าวสารและกิจกรรม
21/03/60
ต้อนรับ ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง และคณะ
21/03/60
20/03/60
17/03/60
15/03/60
 
 
 
ประชาสัมพันธ์
ภาพยนตร์สารคดีส่งเสริมภาพลักษณ์ วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวประเทศไทย
เรื่อง เส้นทางรัก LOVE EN ROUTE


 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "ทำดีเพื่อพ่อ พาพ่อตรวจสุขภาพเพศชาย"
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รับสมัครการส่งผลงานออกแบบเข้าร่วมโครงการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย "ไทยใส่สบาย" ปี 2560
ขอความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย 
การบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติม 
การรับย้าย/โอน ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ขอความร่วมมือจัดส่งบุคคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม 
ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร "เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ " สำหรับบุคคลากรภาครัฐ 
ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกอบรมหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและสังคม
อย่างยั่งยืน
 
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยชีอานเจียวทง 
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
 
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี 
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลง
รุ่นใหม่ รุ่นที่ 11
 
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ฯ ประจำปี ๒๕๖๐ 
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2560
 
 
ประกาศจังหวัดยะลา
รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไปที่ใช้เฉพาะตำแหน่งโดยวิธีสอบข้อเขียนและปฏิบัติ
ประกาศใช้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
ประกวดราคาจัดชื้อ พัสดุรองปี 2560 ประเภทอุปกรณ์ลูกถ้วย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนดวันเวลา สถานที่สอบในการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไปที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
การประกวดราคาจัดชื้อพร้อมติดตั้งคอนสื่อสาร
ประกวดราคาเช่าวงจรสื่อสาร IP-VPN จำนวน 80 วงจร
การเปิดรับผลงานส่งเข้าประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์
นโยบายและแผนปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สอบราคาชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประกวดราคาจัดชื้อ พัสดุรอง ปี2559 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ
กรมสรรพสามิต รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
โครงการสินเชื่อบุคคลากรภาครัฐ
ประกวดราคาจัดชื้อพัสดุรอง ปี 2559,2560 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ
เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่อำเภอกรงปินัง
เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่อำเภอยะหา
เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่อำเภอรามัน
 
 
หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
การประชุมเตรียมการเกี่ยวกับการดำเนินโครงการภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
แจ้งมติคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.น.จ)
ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
การวางพานพุ่มหรือพวงมาลาถวายราชสักการะในงานรัฐพิธี และการจัดลำดับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในพระราชพิธี รัฐพิธี และงานสำคัญๆ ในส่วนภูมิภาค
การบริหารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
แนวทางปฏิบัติในการติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการ ตามภารกิจ "มหาดไทยใสสะอาด"
ข้อสั่งการจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ช้อมความเข้าใจและกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีเหลือจ่าย
ขอความร่วมมือจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ราชการหรือสถานที่สาธารณะ

- [สิ่งที่แนบมาด้วย]
ขอส่งแผนปฏิบัติการกลุ่มภารกิจงานพัฒนาศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

- [หนังสือแจ้งจังหวัดและกรม/รัฐวิสาหกิจ ในสังกัด มท.]
- [แผนปฏิบัติการกลุ่มภารกิจฯ จชต. ปี ๒๕๖๐]

- [ข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๙ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส)]
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สำรวจข้าราชการที่มีความประสงค์ช่วยราชการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๔ ส่วนหน้า
ผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ.2561-2564) แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด และคำของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มอบอำนาจในการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเกี่ยวกับการพัสดุ
และการจัดทำนิติกรรมสัญญาดำเนินโครงการตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
 
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
 
รายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษย์ชน ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙  
การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลภายใต้การดำเนินงานของ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)
 
การให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานและผลการพิจารณาการจัดชื้อจัดจ้าง
ตามแผน/โครงการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
 
ข้อสั่งการจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  
ประชาสัมพันธ์การขอใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรของสำนักงานจังหวัดยะลาในการ
จัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
 
แจ้งการอนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ชายแดนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติม
 
การกำหนดรหัสตัวพยัญชนะประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
การปรับปรุงภาคผนวก ๑ ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖  
 
 

Google

http://www.google.co.th
http://www.yala.go.th
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลทั่วไป
ผู้บริหารจังหวัดยะลา
 
 
 

ช่องทางแจ้งผุ้ว่าฯ ยะลา แก้ไข
 


 

เชื่อมโยงเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
ร่วมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามมินทร์
 

 
  เกี่ยวกับจังหวัดยะลา
  สภาพทั่วไป
  การปกครอง
  ประเพณีวัฒนธรรม

  การละเล่นพื้นเมือง

  สินค้าพื้นเมือง
  ปฏิทินการท่องเที่ยว
  แหล่งท่องเที่ยว
  สถานที่พัก
  ศาสนา
  ตารางเครื่องบิน
  ตารางรถไฟ
  การเศรษฐกิจ
  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยะลา
 

ข้อมูลจังหวัดยะลา
 
 ข้อมูลจังหวัด
 ยุทธศาสตร์จังหวัดยะลา
 การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
 นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
 แนวทางการปฏิบัติราชการ
ของผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
 กฎหมายและระเบียบวินัย
 ดาวน์โหลดฟอนต์ราชการไทย
 
 
 

 

การจัดซื้อจัดจ้าง
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำงบประมาณ
 
การประกาศ/ประกวด/สอบราคา
 
ประกาศเปิดเผยราคากลาง และคำนวณราคากลาง
E - Auction
   
 
 

รายงานสภาพน้ำจังหวัดยะลา
 
สภาพน้ำเขื่อนบางลาง
 
 

สิทธิประโยชน์กำลังพล
 
การให้บริการเกี่ยวกับเหรียญ
พิทักษ์เสรีชนและเหรียญราช
การชายแดน
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับ พ.ส.ร.
ของจังหวัดยะลา
การรับรองเวลาราชการเป็น
ทวีคูณ
การรับรองเวลาราชการเป็น
ทวีคูณตามหนังสือ ยล ๐๐๑๖.๕/๐๘๑๗
แบบฟอร์มเหรียญราชการชายแดน หลังประชุมวันที่ ๑๘ พ.ค. ๒๕๕๕ (ล่าสุด)
ราชกิจจาเหรียญราชการชาย
แดนล่าสุด (28 พ.ย. 2555)
คำสั่งกำลังพล กอ.รมน.จังหวัดยะลา
 
 

สรุปรายงานการประชุม
 
 
ประชุมคณะรัฐมนตรี
ประชุมกระทรวงมหาดไทย
ประชุมคณะกรมการจังหวัด
   
 
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 

สำรวจความพึงพอใจ
 
คุณพึงพอใจต่อระบบฐานข้อมูล
ของจังหวัดยะลา หรือไม่
พอใจ
ไม่พอใจ
= ดูผลโหวต =
 
 

เชื่อมโยงเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
 
 

 

 

 

 

สำนักงานจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท์ 0-7322-0700 ต่อ 74940 สป.มท. 74940 E-Mail : yala@moi.go.th