Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   

จังหวัดยะลา แหล่งท่องเที่ยว สินค้าพื้นเมือง ผู้บริหารจังหวัด เว็บบอร์ด แผนผังเว็บไซต์
             
ตราสัญลักษณ์ ๘๔ พรรษา
เฉลิมฉลอง ๘๐ พรรษา
 
งานพระราชพิธีการถวายพระเพลิงพระบรมศพ
 
 
แต่งตั้งคณะทำงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดยะลา 13/09/60
 
ขอเชิญประชุมเพื่อติดตามการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค 13/06/60
 
สรุปแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ 12/06/60
 
การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช 12/06/60
 
แผนปฏิบัติการเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ 08/06/60
 
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดยะลา 07/06/60
 
เชิญประชุมการดำเนินการเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค (เพิ่มเติม) 06/06/60
 
ขอเชิญมีส่วนร่วมจัดพิมพ์หนังสือ "พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู" เนื่องในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 19/05/60
 
การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 19/05/60
 
ขอเชิญชวนร่วมปลูกและประดับดอกดาวเรืองหรือดอกไม้สีเหลืองในช่วงวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอยดุลยเดช 18/05/60
 
การดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค 18/05/60
 
   
 

ข่าวสารและกิจกรรม
 
 
 
28/05/60
 
24/05/60
 
24/05/60
 
23/05/60
 
23/05/60
 
 
ประชาสัมพันธ์
ภาพยนตร์สารคดีส่งเสริมภาพลักษณ์ วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวประเทศไทย
เรื่อง เส้นทางรัก LOVE EN ROUTE


 
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๐
ขยายรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลรามัน
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การวิเคราะห์กลั่นกรองหนังสือราชการและการเกษียนหนังสืออย่างอาชีพ" รุ่นที่ ๒
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร บุคลากรภาครัฐยุคไทยแลนด์ 4.0
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
รับโอนข้าราชการ (สถาบันนิติวิทยาศาสตร์)
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่ " รุ่นที่ ๔
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นคำถาม 4 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบที่เกี่ยวกับการสอบ
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "ทำดีเพื่อพ่อ พาพ่อตรวจสุขภาพเพศชาย"
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รับสมัครการส่งผลงานออกแบบเข้าร่วมโครงการ
ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย "ไทยใส่สบาย" ปี 2560
ขอความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย 
การบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติม 
การรับย้าย/โอน ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ขอความร่วมมือจัดส่งบุคคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม 
 
 
ประกาศจังหวัดยะลา
รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์ทางด้านการทำงานเข้าศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม ภาคพิเศษ ในส่วนภูมิภาค ศูนย์ภาคใต้ จังหวัดยะลา (เสาร์ - อาทิตย์) คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ ๒๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒)
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งพนักงานโยธา
แก้ไขประกาศและเอกสารการจ้างที่ปรึกษาออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
รายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี
เทศบาลนครยะลารับสมัครนักดนตรีวงออร์เครสต้าเยาวชนเทศบาลนครยะลา ประจำปี ๒๕๖๐
รายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินสมรรถนะภาคความสามารถในการใช้โปรแกรมฯ โดยวิธีสอบปฏิบัติ
สอบราคาชื้อวัสดุการเกษตร (อาหารสัตว์)
กรมสรรพสามิต ประกาศรายชือผู้สอบผ่านการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ทั่วไปที่ใช้เฉพาะตำแหน่งโดยวิธีสอบข้อเขียน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องจักรพร้อมห้องเย็นในการแปรรูปทุเรียน ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพมูลค่าสินค้าภาคเกษตรเพิ่มเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ (สอบข้อเขียน) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี
การจ้างที่ปรึกษาออกแบบโครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
ขายทอดตลาดวัสดุที่รื้อถอนในที่ราชพัสดุ
การสิ้นสุดสาธารณภัยในเขตพื้นที่อำเมืองยะลา
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
การสิ้นสุดสาธารณภัยในพื้นที่อำเภอบันนังสตา อำเภอยะหา อำเภอรามัน อำเภอธารโต อำเภอกาบัง และอำเภอกรงปินัง
ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา ประกาศขายทอดตลาดต้นยางพารา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกวดราคาจัดซื้อ พัสดุรองปี 2559, 2560 เลขที่ ต.3-กบญ.(ปกพ.)-001-2560 (ครั้งที่ 2)
ประกวดราคาจัดชื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์ยึดโยง
 
 
หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐
ขอเชิญร่วมบริจากสมทบทุนการก่อสร้าง อาคารศูนย์บริการคนตาบอด สาขาภาคเหนือ ตอนบน
การจัดพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ
ขอเชิญเข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงผู้รับโอนสินทรัพย์ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
โครงการจัดสร้างพระกริ่ง - เหรียญ "พระพุทธโสธร" รุ่นร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ ๖๐
การดำเนินโครงการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
การขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติม
ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์ ศอ.บต ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)
โครงการสัมมนาการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
- กำหนดการ
- แผนที่
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดและนายอำเภอ (แก้ไขเพิ่มเติม)
การอนุมัติยกเว้นผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๔๗
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฏาคม ๒๕๖๐
การรับส่งงานในหน้าที่ราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
แจ้งเวียนประกาศคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ก.บ.จ.ต.)
แต่งตั้งคณะกรรมการฯ เตรียมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วาระที่ 2 และ 3
กำหนดวันหยุดราชการเนื่องในวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจญี) ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1438
การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดยะลา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ฉบับทบทวน และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จังหวัดยะลา
-สิ่งที่ส่งมาด้วย
ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐
มอบอำนาจในการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเกี่ยวกับการพัสดุ และการจัดทำนิติกรรมสัญญาดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (งบประมาณกลุ่มจังหวัด)
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
การรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาจังหวัดยะลา ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดยะลา (ก.บ.จ. ยล.) ครั้งที่ ๓/ ๒๕๖๐
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒
- ยล ๐๐๑๗.๒/ว ๗๓๗๘
- ยล ๐๐๑๗.๒/ว ๗๓๗๙
- ยล ๐๐๑๗.๒/ว ๗๓๘๐
- ยล ๐๐๑๗.๒/ว ๗๓๘๑
ประชุมชักช้อมและเร่งรัดการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
การฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารในพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศระดับพื้นที่รุ่นที่ ๙
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
     - หนังสือเวียน
     - กำหนดการ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ กรกฏาคม ๒๕๖๐
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ กรกฏาคม ๒๕๖๐ (เพื่อทราบ)
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๖๐ (เพื่อทราบ)
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๖๐
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และสังเกตการณ์ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
รายงานการประชุม เรื่องการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการรอบการประเมินที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูโภคค้างชำระของส่วนราชการ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
รายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดยะลา (กรอ.ยล.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
 
 

Google

http://www.google.co.th
http://www.yala.go.th
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลทั่วไป
ผู้บริหารจังหวัดยะลา
 
 
 

ช่องทางแจ้งผุ้ว่าฯ ยะลา แก้ไข
 


 

เชื่อมโยงเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
ร่วมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามมินทร์
 

 
  เกี่ยวกับจังหวัดยะลา
  สภาพทั่วไป
  การปกครอง
  ประเพณีวัฒนธรรม

  การละเล่นพื้นเมือง

  สินค้าพื้นเมือง
  ปฏิทินการท่องเที่ยว
  แหล่งท่องเที่ยว
  สถานที่พัก
  ศาสนา
  ตารางเครื่องบิน
  ตารางรถไฟ
  การเศรษฐกิจ
  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยะลา
 
ข้อมูลจังหวัดยะลา
 
 ข้อมูลจังหวัด
 ยุทธศาสตร์จังหวัดยะลา
การตรวจสอบภายในจังหวัดยะลา
 การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
 นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
 แนวทางการปฏิบัติราชการ
ของผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
 กฎหมายและระเบียบวินัย
 ดาวน์โหลดฟอนต์ราชการไทย
 
 
 

 

การจัดซื้อจัดจ้าง
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำงบประมาณ
 
การประกาศ/ประกวด/สอบราคา
 
ประกาศเปิดเผยราคากลาง และคำนวณราคากลาง
E - Auction
   
 
 

รายงานสภาพน้ำจังหวัดยะลา
 
สภาพน้ำเขื่อนบางลาง
 
 

สิทธิประโยชน์กำลังพล
 
การให้บริการเกี่ยวกับเหรียญ
พิทักษ์เสรีชนและเหรียญราช
การชายแดน
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับ พ.ส.ร.
ของจังหวัดยะลา
การรับรองเวลาราชการเป็น
ทวีคูณ
การรับรองเวลาราชการเป็น
ทวีคูณตามหนังสือ ยล ๐๐๑๖.๕/๐๘๑๗
แบบฟอร์มเหรียญราชการชายแดน หลังประชุมวันที่ ๑๘ พ.ค. ๒๕๕๕ (ล่าสุด)
ราชกิจจาเหรียญราชการชาย
แดนล่าสุด (28 พ.ย. 2555)
คำสั่งกำลังพล กอ.รมน.จังหวัดยะลา
 
 

สรุปรายงานการประชุม
 
 
ประชุมคณะรัฐมนตรี
ประชุมกระทรวงมหาดไทย
ประชุมคณะกรมการจังหวัด
   
 
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 

สำรวจความพึงพอใจ
 
คุณพึงพอใจต่อระบบฐานข้อมูล
ของจังหวัดยะลา หรือไม่
พอใจ
ไม่พอใจ
= ดูผลโหวต =
 
 

เชื่อมโยงเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
 
 

 

 

 

 

สำนักงานจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท์ 0-7322-0700 ต่อ 74940 สป.มท. 74940 E-Mail : yala@moi.go.th