Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   

จังหวัดยะลา แหล่งท่องเที่ยว สินค้าพื้นเมือง ผู้บริหารจังหวัด เว็บบอร์ด แผนผังเว็บไซต์
 
             
ตราสัญลักษณ์ ๘๔ พรรษา
เฉลิมฉลอง ๘๐ พรรษา
 

ข่าวสารและกิจกรรม
21/03/60
ต้อนรับ ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง และคณะ
21/03/60
20/03/60
17/03/60
15/03/60
 
 
 
ประชาสัมพันธ์
ภาพยนตร์สารคดีส่งเสริมภาพลักษณ์ วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวประเทศไทย
เรื่อง เส้นทางรัก LOVE EN ROUTE


 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "ทำดีเพื่อพ่อ พาพ่อตรวจสุขภาพเพศชาย"
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รับสมัครการส่งผลงานออกแบบเข้าร่วมโครงการ
ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย "ไทยใส่สบาย" ปี 2560
ขอความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย 
การบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติม 
การรับย้าย/โอน ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ขอความร่วมมือจัดส่งบุคคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม 
ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร "เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ " สำหรับบุคคลากรภาครัฐ 
ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกอบรมหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและสังคม
อย่างยั่งยืน
 
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ไปศึกษา
ณ มหาวิทยาลัยชีอานเจียวทง
 
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
 
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี 
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลง
รุ่นใหม่ รุ่นที่ 11
 
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ฯ ประจำปี ๒๕๖๐ 
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2560
 
 
ประกาศจังหวัดยะลา
การสิ้นสุดสาธารณภัยในพื้นที่อำเภอบันนังสตา อำเภอยะหา อำเภอรามัน อำเภอธารโต อำเภอกาบัง และอำเภอกรงปินัง
ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา ประกาศขายทอดตลาดต้นยางพารา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกวดราคาจัดซื้อ พัสดุรองปี 2559, 2560 เลขที่ ต.3-กบญ.(ปกพ.)-001-2560 (ครั้งที่ 2)
ประกวดราคาจัดชื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์ยึดโยง
ประกวดราคาจัดชื้อ พัสดุรองประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ
ประกวดราคาจัดชื้อ พัสดุรองประเภทอุปกรณ์ยึดโยง
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแห่นง (สอบข้อเขียน) ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบปฏิบัติ) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา
ประกวดราคาเช่ารถยนต์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไปที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
โดยวิธีสอบข้อเขียนและปฏิบัติ
ประกาศใช้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
ประกวดราคาจัดชื้อ พัสดุรองปี 2560 ประเภทอุปกรณ์ลูกถ้วย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนดวันเวลา สถานที่สอบในการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไปที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
การประกวดราคาจัดชื้อพร้อมติดตั้งคอนสื่อสาร
ประกวดราคาเช่าวงจรสื่อสาร IP-VPN จำนวน 80 วงจร
 
 
หนังสือเวียนจังหวัดยะลา
ข้อสั่งการจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐
การรับฟังความคิดเห็นร่างวาระแห่งชาติ : สิทธิมนุษย์ชนร่วมขับเคลื่อน Thailand ๔.๐ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
- สิ่งที่แนบมาด้วย
การปรับปรุงแนวทางการดำเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
สรุปข้อมูลนโยบายด้านการเกษตร ปี ๒๕๖๐
- สิ่งที่แนบมาด้วย
การมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบการตรวจราชการ
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "๑๑๑ ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง" อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
ชักช้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลาง
การประชุมการดำเนินโครงการภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
การคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยชื่อสัตย์สุจริตของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐
แบบสำรวจการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการส่วนภูมิภาค
สรุปประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างที่ควรให้ความระมัดระวัง
การจัดเก็บข้อมูลปริมาณงานของจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
แจ้งคำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภายใต้ชายแดน ปฏิบัติ
ราชการแทนหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภายใต้ชายแดน
การบริหารจัดการสถานการณ์ภัยแล้ง ปี ๒๕๖๐
การนำเสนอวีดิทัศน์เกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากต่อคณะรัฐมนตรี
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการพื้นที่จังหวัดเชียงราย
เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
แนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
การรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพิ่มเติม
การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2560)
สรุปการประชุมส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
เรื่องตั้งคณะกรรมการการอำนวยการ และคณะทำงานจัดงานสมโภชหลักเมือง
และงานกาชาดจังหวัดยะลาครั้งที่ ๔๔ ประจำปี ๒๕๖๐
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานจัดงานสมโภชหลักเมืองและ
งานกาชาดจังหวัดยะลา ครั้งที่ ๕๕ ประจำปี ๒๕๖๐
รหัสงบประมาณและแหล่งของเงินของกลุ่มจังหวัด งบปี 60 เพิ่มเติม
แนวทางบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการพลเรือนปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมและการเป็นข้าราชการที่ดี
[VDO Link Part 1/3]
[VDO Link Part 2/3]
[VDO Link Part 2/3]
 
 

Google

http://www.google.co.th
http://www.yala.go.th
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลทั่วไป
ผู้บริหารจังหวัดยะลา
 
 
 

ช่องทางแจ้งผุ้ว่าฯ ยะลา แก้ไข
 


 

เชื่อมโยงเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
ร่วมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามมินทร์
 

 
  เกี่ยวกับจังหวัดยะลา
  สภาพทั่วไป
  การปกครอง
  ประเพณีวัฒนธรรม

  การละเล่นพื้นเมือง

  สินค้าพื้นเมือง
  ปฏิทินการท่องเที่ยว
  แหล่งท่องเที่ยว
  สถานที่พัก
  ศาสนา
  ตารางเครื่องบิน
  ตารางรถไฟ
  การเศรษฐกิจ
  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยะลา
 

ข้อมูลจังหวัดยะลา
 
 ข้อมูลจังหวัด
 ยุทธศาสตร์จังหวัดยะลา
 การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
 นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
 แนวทางการปฏิบัติราชการ
ของผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
 กฎหมายและระเบียบวินัย
 ดาวน์โหลดฟอนต์ราชการไทย
 
 
 

 

การจัดซื้อจัดจ้าง
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำงบประมาณ
 
การประกาศ/ประกวด/สอบราคา
 
ประกาศเปิดเผยราคากลาง และคำนวณราคากลาง
E - Auction
   
 
 

รายงานสภาพน้ำจังหวัดยะลา
 
สภาพน้ำเขื่อนบางลาง
 
 

สิทธิประโยชน์กำลังพล
 
การให้บริการเกี่ยวกับเหรียญ
พิทักษ์เสรีชนและเหรียญราช
การชายแดน
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับ พ.ส.ร.
ของจังหวัดยะลา
การรับรองเวลาราชการเป็น
ทวีคูณ
การรับรองเวลาราชการเป็น
ทวีคูณตามหนังสือ ยล ๐๐๑๖.๕/๐๘๑๗
แบบฟอร์มเหรียญราชการชายแดน หลังประชุมวันที่ ๑๘ พ.ค. ๒๕๕๕ (ล่าสุด)
ราชกิจจาเหรียญราชการชาย
แดนล่าสุด (28 พ.ย. 2555)
คำสั่งกำลังพล กอ.รมน.จังหวัดยะลา
 
 

สรุปรายงานการประชุม
 
 
ประชุมคณะรัฐมนตรี
ประชุมกระทรวงมหาดไทย
ประชุมคณะกรมการจังหวัด
   
 
 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 

สำรวจความพึงพอใจ
 
คุณพึงพอใจต่อระบบฐานข้อมูล
ของจังหวัดยะลา หรือไม่
พอใจ
ไม่พอใจ
= ดูผลโหวต =
 
 

เชื่อมโยงเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
 
 

 

 

 

 

สำนักงานจังหวัดยะลา
ศาลากลางจังหวัดยะลา ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท์ 0-7322-0700 ต่อ 74940 สป.มท. 74940 E-Mail : yala@moi.go.th