ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัด
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำดับที่: 41 - 50 จากทั้งหมด: 54 ท่าน
รายนาม - นาม ตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. ถึง พ.ศ.
นายบัญญัติ จันทน์เสนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาคนที่ ๔๑ ๒๕๓๖ ๒๕๓๗
นายชูชาติ พูลศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาคนที่ ๔๒ ๒๕๓๗ ๒๕๔๐
นายเชิดพงษ์ อุทัยสาง ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาคนที่ ๔๓ ๒๕๔๐ ๒๕๔๑
นายสุวิช รัตนะรัต ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาคนที่ ๔๔ ๒๕๔๑ ๒๕๔๑
นายสวัสดิ์ แกล้วทนงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาคนที่ ๔๕ ๒๕๔๑ ๒๕๔๓
นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาคนที่ ๔๖ ๒๕๔๓ ๒๕๔๖
นายบุญยสิทธิ์ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาคนที่ ๔๗ ๒๕๔๖ ๒๕๔๙
นายธีระ มินทราศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาคนที่ ๔๘ ๒๕๔๙ ๒๕๕๒
นายกฤษฏา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาคนที่ ๔๙ ๒๕๕๒ ๒๕๕๔
นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาคนที่ ๕๐ ๒๕๕๔ ๒๕๕๗
‹‹123456››