ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัด
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำดับที่: 31 - 40 จากทั้งหมด: 54 ท่าน
รายนาม - นาม ตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. ถึง พ.ศ.
นายประเวศ เรืองจรัส ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาคนที่ ๓๑ ๒๕๑๒ ๒๕๑๖
นายวัชระ สิงคิวิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาคนที่ ๓๒ ๒๕๑๖ ๒๕๑๗
นายเสน่ห์ วัฑฒนาธร ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาคนที่ ๓๓ ๒๕๑๗ ๒๕๑๙
นายมนตรี ตระหง่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาคนที่ ๓๔ ๒๕๑๙ ๒๕๒๓
นายไสว ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาคนที่ ๓๕ ๒๕๒๓ ๒๕๒๔
ร.ต.นิสิต อัลภาชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาคนที่ ๓๖ ๒๕๒๔ ๒๕๒๗
นายนิวัฒน์ พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาคนที่ ๓๗ ๒๕๒๗ ๒๕๓๑
ร.ต.อนุกูล สุภาไชยกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาคนที่ ๓๘ ๒๕๓๑ ๒๕๓๓
นายวิสุทธิ์ สิงห์ขจรวรกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาคนที่ ๓๙ ๒๕๓๓ ๒๕๓๕
นายสวัสดิ์ กฤตรัชตนันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาคนที่ ๔๐ ๒๕๓๕ ๒๕๓๖
‹‹123456››