ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัด
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำดับที่: 21 - 30 จากทั้งหมด: 54 ท่าน
รายนาม - นาม ตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. ถึง พ.ศ.
ร.ท.ถวิล ระวังภัย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาคนที่ ๒๑ ๒๔๘๖ ๒๔๘๗
นายอรรถสิทธิ์ สิทธิสุนทร ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาคนที่ ๒๒ ๒๔๘๗ ๒๔๘๗
นายยุทธ จรัญยานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาคนที่ ๒๓ ๒๔๘๗ ๒๔๘๙
นายจำลอง อัศวเสนา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาคนที่ ๒๔ ๒๔๘๙ ๒๔๙๐
นายประเสริฐ กาญจนดุล ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาคนที่ ๒๕ ๒๔๙๐ ๒๔๙๔
นายแสวง รุจิรัต ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาคนที่ ๒๖ ๒๔๙๔ ๒๔๙๖
นายประพันธ์ ณ พัทลุง ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาคนที่ ๒๗ ๒๔๙๖ ๒๔๙๗
พ.ต.อ.บุญณรงค์ วัฑฒนายน ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาคนที่ ๒๘ ๒๔๙๗ ๒๔๙๘
นายย้อย เปรมไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาคนที่ ๒๙ ๒๔๙๘ ๒๕๐๓
พ.ต.อ.พิเศษ ศิริ คชหิรัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาคนที่ ๓๐ ๒๕๐๓ ๒๕๑๒
‹‹123456››