ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัด
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำดับที่: 11 - 20 จากทั้งหมด: 53 ท่าน
รายนาม - นาม ตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. ถึง พ.ศ.
พระยาภักดีศรีสงคราม ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาคนที่ ๑๑ ๒๔๕๘ ๒๔๕๙
พระยาพิพิธภักดี (เพิ่ม เตชะคุปต์) ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาคนที่ ๑๒ ๒๔๕๙ ๒๔๖๕
พระสมานไมตรีราษฏร์ (ล้วนพิศาลบุตร) ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาคนที่ ๑๓ ๒๔๖๕ ๒๔๖๗
พระสมานไมตรีราษฏร์ (ขัน สุขุม) ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาคนที่ ๑๔ ๒๔๖๗ ๒๔๗๔
พระภูมิพิชัย (ม.ร.ว. บุง ลดาวัลย์) ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาคนที่ ๑๕ ๒๔๗๔ ๒๔๗๖
ขุนไมตรีประชารักษ์ (ไมตรี ประชารักษ์) ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาคนที่ ๑๖ ๒๔๗๖ ๒๔๗๘
หลวงอรรถกัลยาณวินิจ (เอื้อน ยุกตะนันท์) ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาคนที่ ๑๗ ๒๔๗๘ ๒๔๘๐
พระภูมิพิชัย (ม.ร.ว. บุงลดาวัลย์) ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาคนที่ ๑๘ ๒๔๘๐ ๒๔๘๒
ขุนภักดีดำรงค์ฤทธิ์ (ภักดี ดำรงค์ฤทธิ์) ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาคนที่ ๑๙ ๒๔๘๒ ๒๔๘๕
พ.ต.ประยูร รัตนกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาคนที่ ๒๐ ๒๔๘๕ ๒๔๘๖
‹‹123456››